trang Nhóm bảy mươi bảy

liên kết trực tiếp
dữ liệu Nhóm bảy mươi bảy (2018)
  • Quốc gia : 131
  • Diện tích : 75.346.470 km²
  • Số dân : 5.813.576.952
  • Mật độ dân số : 77,2 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 256.218 km²