1. DB-City
  2. /
  3. Châu Mỹ

trang Châu Mỹ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Châu Mỹ (2018)
  • Tiểu lục địa : 4
  • Quốc gia : 35
  • phụ thuộc : 21
  • Diện tích : 42.104.231 km²
  • Số dân : 991.380.986
  • Mật độ dân số : 23,5 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 330.571 km²