trang Khối Thịnh vượng chung Anh

liên kết trực tiếp
dữ liệu Khối Thịnh vượng chung Anh (2018)
  • Quốc gia : 52
  • Diện tích : 30.674.834 km²
  • Số dân : 2.252.598.955
  • Mật độ dân số : 73,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 305.396 km²