trang Hiệp ước Schengen

liên kết trực tiếp
dữ liệu Hiệp ước Schengen (2018)
  • Quốc gia : 26
  • Diện tích : 4.121.078 km²
  • Số dân : 421.710.005
  • Mật độ dân số : 102,3 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 81.443 km²